Gældende coronaregler SENESTE NYT


Hvilke coronaregler gælder i folkekirken?

Landsforeningen af Menighedsråd har pr. 22. marts 2021 udsendt en håndbog med regler for coronasikker adfærd ved afvikling af de kirkelige aktiviteter.

Reglerne kan læses i sin helhed her .

 

Specielt vedrørende

Gudstjenester, kirkelige handlinger samt øvrige aktiviteter

gælder:

 

3.1 Afvikling af gudstjenester i kirken

Der må højst deltage 1 person pr. 7,5 m2 gulvareal i kirken. (Da arealkravet tidligere var 2 m2 pr. siddende deltager, betyder skærpelsen, at der i praksis nu kan deltage ca. 4 gange færre i en gudstjeneste m.m. Er kirkens areal fx 160 m2, kan der således tillades adgang for 21 personer, hvor der før kunne tillades adgang for 80 siddende personer). Se i øvrigt pkt. 1.0 for de overordnede krav, der er gældende.

 

Varigheden af gudstjenester bør ikke overstige 30 minutter, og det bør overvejes, om sang ved gudstjenester m.m. helt kan undlades. I stedet kan kirkens faste kor, dele heraf eller en kirkesanger synge med afstand til menigheden. Alternativt kan der spilles instrumentalmusik eller afspilles optagelser af musik/salmesang.

 

Det kan overvejes, at de besøgende bestiller plads til gudstjenesten med henblik på at undgå sammenstimling uden for kirken, og er der flere gudstjenester, bør der sikres god tid mellem tjenesterne, så besøgende kan forlade kirken i god ro og orden, og nye besøgende har god tid til at ankomme til næste gudstjeneste.

 

Der bør udpeges personer med ansvar for at overholde adgangsbegrænsning, undgå sammenstimling og opretholde afstand, herunder ved ankomst og afslutning.

 

Det bør på forhånd meldes ud, hvor mange deltagere, der kan komme i den enkelte kirke (fx ved skiltning, på sogn.dk eller egen hjemmeside), og døren lukkes, når antallet er nået. Det skal tydeligt markeres i kirken, hvor deltagerne skal sidde.

 

Brug sangark i stedet for salmebøger. Hvis der benyttes salmebøger, skal der gå 48 timer, før de benyttes igen.

  • Krav: arealkrav 7,5 m2 pr. person (ekskl. personale) 
  • Krav: mundbind (ikke når man sidder ned, går til nadver, rejser og sætter sig som led i liturgien)
  • Anbefaling: 2 meters afstand 
  • Anbefaling: maksimalt 30 minutter 
  • Anbefaling: ingen sang 

 

3.1.1 Nadver

I den udstrækning nadver anses for påkrævet, bør man nøje overveje, hvordan nadver kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes fælles drikkebæger. Man kan f.eks. overveje, 

 

•        om man kan anvende engangsservice 

•        hvordan ansatte og frivillige, der medvirker ved uddeling af nadveren, kan minimere smitterisikoen 

•        om brødet, der udleveres til nadvergæsten, bør være pakket ind stykvist   

•        hvordan der kan sikres afstand mellem nadvergæsterne i forbindelse med ritualet. 

 

Biskopperne har udarbejdet en vejledning om gennemførsel af nadver som findes her

 

3.1.2 Dåb, konfirmation og vielse 

Det skal kommunikeres tydeligt til familierne, hvor mange deltagere hver familie kan have med til den kirkelige handling. For så vidt angår konfirmationer, kan det være nødvendigt med flere handlinger på samme dag, og/eller at handlingerne fordeles over flere dage. 

 

Sørg for grundig rengøring mellem hver konfirmand, hvis de berører samme sted på knæfaldet samt grundig rengøring mellem hver konfirmationshandling. 

 

Arealbestemmelsen, se pkt. 1.1, skal overholdes. Det vil sige, at der må tillades adgang for 1 deltager pr. 7,5 m2 gulvareal. Derudover skal kravene til mundbind, indretning, information og mulighed for god hygiejne overholdes, og afstandsanbefalingerne, se pkt. 1.2, bør iagttages. 

 

Det meddeles (dåbs)forældrene eller brudeparret, hvor mange der kan deltage, så antallet ikke overstiger det fastlagte. Hvis dåb finder sted i tilknytning til en gudstjeneste, jf. pkt. 3.1 skal antallet tage højde for pladser til den faste menighed. 

 

Retningslinjerne for antal personer, der kan deltage i en handling inde i kirken, hænger ikke sammen med forsamlingsforbuddet. De hænger heller ikke sammen med reglerne om, hvor mange man må være til private fester. Derfor kan der godt være stor forskel på, hvor mange deltagere der må være med til en kirkelig handling og hvor mange gæster, der bagefter må være med til en privat fest.

 

3.1.3 Kor 

Der er udviklet en tjekliste med særligt fokus på genoptagelse af folkekirkens korarbejde og hvilke opmærksomhedspunkter der er. Tjeklisten findes her.

 

3.1.4 For børnene 

Hvis der er legetøj, bøger og lignende til stede for børnene, bør det sikres, at alt legetøj kan rengøres forsvarligt; alternativt at det kommer i karantæne i 48 timer. 

 

3.1.5 Personale 

Se pkt. 2.2. 

 

3.2 Afvikling af udendørs gudstjenester, arrangementer eller lignende

Forsamlingsloftet gælder ved udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende. Det er således forbudt at afholde og deltage i et udendørs arrangement, hvor der er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig. Det er uden betydning, om deltagerne sidder ned på faste pladser, står op eller går. 

•        Krav: forsamlingsloft på 25 personer 

 

3.3 Livestreaming fra en bisættelse, anden kirkelig handling eller andagt/gudstjeneste 

Folkekirkens gudstjenester er offentlige, jf. § 16, stk. 1 i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., og ved gudstjenester og kirkelige handlinger skal de anvisninger, som gives af præsten, efterkommes, jf. samme lovs § 18, stk. 2. 

 

Menighedsrådet kan beslutte, at gudstjenester, hvortil der er offentlig adgang, kan live-transmitteres i form af live-streaming (dvs. transmitteres samtidig med at de foregår, og på en sådan måde, at de ikke kan ses igen / ikke kan ses forskudt fra det tidsrum, de rent faktisk finder sted). Hjemlen hertil findes i databeskyttelseslovens § 7, stk. 4, og i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling som er nødvendige af hensyn til varetagelse af væsentlige samfundsinteresser

 

Live-streaming af gudstjenester hvortil der er offentlig adgang, kan gøre det lettere for interesserede at overvære gudstjenester. Dette gør sig især gældende i en tid, hvor retningslinjerne for ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 sætter begrænsninger for, hvor mange tilstedeværende der kan samles i selve kirkerummet. 

 

Live-streaming af gudstjenester kan også imødekomme hensynet til personer, der f.eks. har svært ved at bevæge sig rundt pga. sygdom eller handicap, eller personer med øget risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, samt i situationer, hvor der traditionelt plejer at være mange til stede ved gudstjenester – herunder i julen og andre kirkelige højtider. 

 

Datatilsynet har tidligere udtalt, at hvis menighedsrådet beslutter live-streaming fra gudstjenester med offentlig adgang, skal man huske: 

–        Opsæt tydelig skiltning ved indgangen om at gudstjenesten live-streames, så kirkegængere får mulighed for selv at vælge, om de vil deltage i gudstjenesten, herunder nadverhandlinger 

–        Oplys tydeligt, om der er områder af kirkerummet hvorfra der ikke live-streames, så kirkegængere der ikke ønsker at kunne ses, evt. kan placere sig i disse områder 

–        De ansatte ved kirken bør høres, inden menighedsrådet beslutter, om der skal foretages livestreaming 

–        Hvis der til gudstjenester med offentlig adgang er dåbshandlinger, bør faddere og dåbsvidner forinden som minimum gives klar og tydelig information om at der foretages live-streaming 

–        Ved dåbshandlinger er det nødvendigt at den døbte (for små børn forældremyndighedens indehaver) meddeler skriftligt samtykke til livetransmission af selve dåbshandlingen. Samtykket skal opfylde de formelle krav i databeskyttelsesforordningens artikel 7.

 

En bisættelse eller en anden kirkelig handling, der ikke finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, hvortil der er offentlig adgang, er i udgangspunktet privat, og fotografering, videooptagelse eller streaming er ikke en del af den kirkelige handling. 

 

Et menighedsråd bør derfor ikke være initiativtager til eller forestå fotografering, videooptagelse eller streaming til sådanne kirkelige handlinger, hvortil der ikke er offentlig adgang. 

 

I det omfang de pårørende ved fx en bisættelse eller begravelse har et ønske om, at der fotograferes, video-optages eller streames fra den kirkelige handling, skal dette aftales med præsten, der har ansvaret for forløbet af den kirkelige handling. Fotografering eller videooptagelse i kirken ved sådanne lejligheder må kun finde sted med præstens samtykke, og præstens anvisninger skal i givet fald efterkommes. 

 

Tilsvarende gælder ved andre kirkelige handlinger, hvortil der ikke er offentlig afgang. 

 

Når fotografering, videooptagelse eller streaming foretages af de pårørende, brudeparret, og ved dåb forældremyndighedsindehaverne eller den, der skal døbes, er det de pågældendes eget ansvar at sørge for optagelsen og at sikre, at alle gældende regler om persondatabeskyttelse, herunder regler om behandling af personfølsomme oplysninger og eventuelt regler om ophavsret overholdes. 

 

Kirkeministeriet har udarbejdet en vejledning den 23. marts 2020 om menighedsrådenes anvendelse af transmission fra kirkerne. Vejledningen beskriver mulighederne for streaming af kirkelige handlinger, andagter og gudstjenester, og indeholder en række samtykkeerklæringer til brug ved eventuelle optagelser. Se Vejledning til menighedsrådene vedrørende deres anvendelse af transmission fra kirkerne (streaming)

 

Københavns Stift har 8. juni 2020 offentliggjort en nyhed om videogudstjenester på hjemmesiden efter 1. juni 2020

 

Læg her særligt mærke til, at man efter 31. maj 2020 skal indgå en aftale med KODA omkring livestreaming af musik og tidligere livestreamede gudstjenester og koncerter, der er tilgængelige på hjemmesiden. Vedrørende ophavsret henvises til ovennævnte vejledning om transmission fra kirkerne. 

 

11. december 2020 har stifterne på deres respektive hjemmesider offentliggjort en vejledning om livestreaming af gudstjenester under corona uden af betale afgift til KODA. Vejledningen kan ses her.

 

Kirkeministeriet har behandlet dette i sin Q&A, Q4. 

 

3.4 Afholdelse af drive-in gudstjenester 

I medfør af bekendtgørelse nr. 509 af 24. april 2020 om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19, kan politiet give tilladelse til, at man kan afholde drive-in gudstjenester, hvis man opfylder visse betingelser jf. bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser

 

Tilladelse gives af politiet i den politikreds, hvor menighedsrådet hører hjemme. Der må påregnes en vis sagsbehandlingstid hos politiet. Før tilladelse er meddelt, må arrangementet ikke markedsføres ved annoncering, på plakater eller ved anden lignende offentlig meddelelse.

 

Politiet kan ved fastsættelse af vilkår i tilladelsen inddrage hensynet til at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19. 

 

Overtrædelse af reglerne i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser, eller de fastsatte vilkår i tilladelsen, kan medføre bødestraf. 

 

Man kan finde yderligere omtale af drive in-arrangementer fra Rigspolitiet på denne side, hvor der også er svar på de oftest stillede spørgsmål. 

 

Kirkeministeriet har behandlet dette i sin Q&A, Q5. 

 

3.5 Afvikling af begravelse og bisættelse 

Biskopperne har udsendt en vejledning med praktiske råd og overvejelser vedrørende begravelser og bisættelser under de gældende restriktioner. Vejledningen kan ses her. 

 

3.5.1 Indendørs begravelse og bisættelse 

Indendørs begravelse og bisættelse eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs, skal overholde arealbestemmelsen, jf. pkt. 1.1. Det betyder, at der maksimalt må tillades adgang for 1 pårørende pr. 7,5 m2 gulvareal. 

 

Derudover skal kravene til mundbind, indretning, information og mulighed for god hygiejne samt god og hyppig udluftning overholdes, og afstandsanbefalingerne bør iagttages. 

 

Hvis disse regler og retningslinjer overholdes, er det tilladt at være maksimalt 500 personer under den indendørs begravelse eller bisættelse. 

•        Krav: arealkrav 7,5 m2 pr. person (ekskl. personale) 

•        Krav: mundbind (ikke når man sidder ned, samt bærer af kisten og nærmeste pårørende i følget) 

•        Anbefaling: 2 meters afstand 

•        Anbefaling: maksimalt 30 minutter 

•        Anbefaling: ingen sang 

 

3.5.2 Udendørs begravelse, bisættelse og urnenedsættelse 

En del af bisættelsen eller begravelsen foregår på kirkegården, når kisten efter ceremonien i kirken eller kapellet enten køres af sted i rustvognen eller sænkes ned i gravstedet efterfulgt af jordpåkastelsen. Her kan de personer, der har deltaget i kirken deltage ligesom andre kan slutte sig til følget som en del af begravelsen eller bisættelsen på kirkegården. Dog må der ikke forsamles flere end 50 personer, uanset om deltagerne sidder ned, står op eller går. 

 

Præsten, kirkegårdspersonalet og andre ansatte tæller ikke med ved opgørelsen af de 50 personer. 

 

Hvis hele ceremonien afvikles udendørs, gælder det, at der højst må være 50 deltagere. Det anbefales, at alle er opmærksomme på at holde afstand – 2 meter - i overensstemmelse med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne. 

 

Kirkeministeriet har behandlet dette i sin Q&A, Q1-3. 

•        Krav: forsamlingsloft 50 personer (ekskl. personale) 

•        Anbefaling: 2 meters afstand 

 

3.6 Adgang for andagtsøgende og lystænding i kirken samt offentlig adgang i øvrigt 
Der kan gives offentlig adgang til kirken for besøgende, andagtsøgende og lystænding. Det skal fremgå tydeligt af opslag på kirkedøren samt online information (Sogn.dk eller egen hjemmeside), hvornår og hvordan kirkerummet er åbent. 

 

I disse situationer gælder forsamlingsloftet på 5 personer, dog 10 personer i Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø, samtidig med bestemmelsen om, at der må tillades adgang for en besøgende pr. 7,5 m2. 

 

Sørg for opsætning af håndsprit alle relevante steder, fx ved salmebøger, hvis de er tilgængelige (som efterfølgende skal i 48 timers karantæne – lav opdeling mellem ubrugte og brugte salmebøger) og ved lys/tændstikker. 

•        Krav: forsamlingsloft 5 personer, dog 10 personer i Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø (ekskl. personale)  

•        Krav: arealkrav 7,5 m2 pr. person (ekskl. personale) 

•        Krav: mundbind (ikke når man sidder ned) 

•        Anbefaling: 2 meters afstand 

 

3.7 Afvikling af konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, babysalmesang m.v.
Konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, babysalmesang, foredrag, ældrecafe mv. skal respektere forsamlingsloftet på 5 personer. Det gælder både indendørs og udendørs. 

•        Krav: forsamlingsloft 5 personer, dog 10 personer i Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø (ekskl. personale) (ekskl. personale) 

•        Krav: arealkrav 7,5 m2 pr. person (ekskl. personale) 

•        Krav: mundbind (ikke når man sidder ned) 

•        Anbefaling: 2 meters afstand 

 

3.8 Hensyn til personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb 
Da der fortsat er personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, er det ikke alle, der kan deltage i kirkens aktiviteter. Det anbefales derfor, at folkekirken fastholder tilbud, f.eks. online eller andre af de iværksatte alternative initiativer, til disse personer. Læs mere om onlinetilbud under pkt. 3.3. 

 

3.9 Servering af mad og drikkevarer i forbindelse med cafédrift i tilknytning til kirken 
Cafédrift i tilknytning til kirken er indtil videre forbudt. 

 

Der må dog holdes åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages i caféen (take-away), hvis man i øvrigt har tilladelse hertil. 

 

Personer på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir i forbindelse med afhentning af take-away. 

 

Krav om brug af mundbind eller visir gælder også medarbejdere og frivillige, der har kontakt til besøgende, medmindre medarbejderne/de frivillige opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det kun er dem, der har adgang. 

 

Når der skal betales for mad og/eller drikkevarer, gælder det endvidere, at 

 

1.      der i eller ved lokalerne skal opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om, at der er mulighed for at blive bortvist ved manglende efterkommelse af kravet, 

2.      der kun må tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir og at 

3.      det skal sikres, medarbejdere og frivillige overholder kravet om at bruge mundbind eller visir.

 

Uanset om besøgende skal betale for mad og/eller drikkevarer, eller om serveringen er gratis, gælder endvidere følgende: 

a.      der skal ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for, se pkt. 1.1, 

b.      lokalerne så vidt muligt skal indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden, 

c.       der i eller ved lokalerne skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på Covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen, 

d.      det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, 

e.      der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere 

 

Landsforeningen anbefaler, at medarbejdere og eventuelle frivillige, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 

 

3.10 Arrangementer med mange deltagere 
Ved forventning om mange deltagere i forhold til lokalets størrelse bør det overvejes, om gudstjenester og andre religiøse ceremonier kan tilrettelægges på alternative måder, som drive-in eller ved at supplere med live-streaming, alt efter lokal mulighed for gennemførelse af disse. Vær opmærksom på, at det kræver biskoppens godkendelse at ændre den fysiske gudstjeneste. Drive-in gudstjenester/arrangementer skal godkendes af politiet forud for at der reklameres for gudstjenesten/arrangementet, se pkt. 3.4. 

 
senest redigeret: fredag 10-jul-20 00:17:07
Breaking news:


Nyheder


begynder torsdag den 9. september, kl. 16:00 - 17:30


Nu kan vi endelig genoptage koncerter i kirken for fuldt tryk og derefter er efterårets koncertrække omfattende!